Wykładowcy

Wykładowcy

Ks. dr Henryk Paprocki, wykładowca Teologii Prawosławnej na Uniwersytecie w Białymstoku oraz  Teologii Zasadniczej w Prawosławnym Seminarium Duchownym  w Warszawie,   rzecznik  prasowy Kościoła prawosławnego, szef Redakcji Ekumenicznej Telewizji Polskiej, autor licznych prac z zakresu teologii prawosławnej i tłumacz wielu publikacji.  Laureat Nagrody im. ks. Romana Indrzejczyka przyznawanej przez Polską Radę Chrześcijan i Żydów.
Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w pracy naukowo-publicystycznej i działalności dydaktycznej, za upowszechnianie wiedzy o liturgiach wschodnich.
Ks. Grzegorz Michalczyk, pełni funkcję krajowy duszpasterza środowisk twórczych, jest rektor kościoła Środowisk Twórczych pw. św. Br. Alberta i św. Andrzeja Apostoła w Warszawie. Jest wiceprzewodniczącym Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, członkiem Komitetu Episkopatu ds. Dialogu z Judaizmem oraz konsultantem i współautorem programów radiowych i telewizyjnych.
 Ks. prof. dr hab.  Józef Naumowicz, birytualista, profesor nauk humanistycznych, historyk literatury wczesnochrześcijańskiej, patrolog i znawcza historii wczesnego chrześcijaństwa i późnego antyku a także historii  Bizancjum i starożytnej Armenii. Autor wielu publikacji z zakresu chrześcijaństwa antycznego i patrologii.  Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2011) i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2020) ‘ za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej”
 Ks. Roman Batorski, proboszcz parafii św. Marcina w Słubicach, autor artykułów: “Kościół i nauka w obliczu ekologicznych wyzwań”, “Zwierze, człowiek, Bóg”. Miłośnik ikony, uczestnik wyjazdów studyjnych w obszary objęte Bizancjum.
 O. Aleksander Jacyniak SJ. Miłośnik ikony – jako pierwszy w Polsce opowiadał o ikonie podczas sesji formacyjnych pt. “Świat ikony” w Kaliszu. Autor wielu książek, m. in. “Świat ludzkich kryzysów”, “Ze świętym Józefem na przełomie tysiącleci”, “Antykryzysowy poradnik biblijny”, “Zrozumieć bliźniego” (skrócona, popularno-naukowa wersja pracy doktorskiej).
Dr Łukasz Leonkiewicz, absolwent filozofii (2009) oraz teologii w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (2010). Wykładowca historii filozofii w Prawosławnym Seminarium Duchownym w Warszawie.
 Dr Jerzy Kazimierczak, autor, twórca koncepcji i założyciel Warszawskiej Drogi Świętego Jakuba. Jest członkiem Kongregacji Camino Polonia, pielgrzymem, podróżnikiem, kolekcjonerem, organizatorem wypraw m.in. do Etiopii, które prowadził kilka razy. Autor wielu publikacji na temat ikony, kultu Maryjnego oraz obecności ikony w Kościele.

Dr hab. Ewa Kocój , etnografka, antropolożka kultury po studiach na UJ, adiunkt w Instytucie Kultury UJ. Interesuje się niematerialnym dziedzictwem kultury, współczesną religijnością, antropologicznymi interpretacjami wyobrażeń i symboli kulturowych; duchowością prawosławną kręgu Karpat. Ważne miejsce w jej badaniach zajmuje także ikonografia prawosławna, sztuka ludowa oraz problematyka wielokulturowości. Prowadzi badania nad prawosławną kulturą religijną Rumunii na tle innych krajów Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej, wschodnimi pograniczami oraz stereotypami narodowymi, etnicznymi i religijnymi.

Stypendystka Fundacji im. Lanckorońskich, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Ministerstwa Edukacji Narodowej w Rumunii i CEEPUS. Laureatka Nagrody im. A. Rojszczaka Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Laureatka nagrody Narodowego Centrum Kultury za najlepszą pracę doktorską z dziedziny nauk o kulturze w latach 2004-2005 w Polsce. Autorka książek: “Pamięć starych wieków. Symbolika czasu w rumuńskim kalendarzu prawosławnym”, “Świątynie, postacie, ikony. Malowane cerkwie i monastery Bukowiny Południowej w wyobrażeniach rumuńskich”; “Święci rumuńscy” oraz licznych artykułów naukowych wydanych w Polsce i zagranicą.

Współzałożycielka Towarzystwa Polsko-Rumuńskiego w Krakowie, członkini Komisji Bałkanistyki PAN o/Poznań oraz Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego.

Ks. dr Artur Aleksiejuk, Absolwent Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej o specjalności Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna (1998), Prawosławnego Seminarium Duchownego (2000), Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (2001) oraz Studium Poradnictwa Psychologicznego (Counselling Study) w Warszawie zorganizowanego przez Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich. Doktor nauk teologicznych w zakresie teologii moralnej. Praca doktorska pt. “Problematyka pozyskiwania embrionalnych komórek macierzystych w świetle żydowskiej refleksji religijno-prawnej nad statusem ludzkiego zarodka”. W latach 2007-2011 był członkiem Komisji Dialogu Teologicznego Polskiej Rady Ekumenicznej. Od 2013 roku jest członkiem Komitetu Naczelnego Światowej Rady Kościołów z siedzibą w Genewie. W 2017 roku został zaliczony w poczet członków zwyczajnych Polskiego Towarzystwa Bioetycznego. Zainteresowania naukowe to: bioetyka i etyka medyczna, wschodniochrześcijańska antropologia teologiczna, antropologia i aksjologia pedagogiczna, historia rosyjskiej myśli pedagogicznej, psychologia i pedagogika pastoralna. Więcej na stronie: http://www.ksiadzartur.pl/o-mnie/

 Ks. dr Piotr Nikolski, proboszcz parafii prawosławnej p.w. Św. Mikołaja w Świdnicy, wykładowca na wielu sympozjach i konferencjach naukowych, tłumacz i autor licznych publikacji, doktorat: ” Św. Jan od Krzyża wobec prawosławnej tradycji ascetycznej”.
 Łukasz Hajduczenia, doktorant wydz. Artes Liberales UW (badania nad muzyczną sferą liturgii bizantyjskiej), absolwent wydz. wokalnego UM (Warszawa), absolwent Guildhall School of Music and Drama (Londyn), magister teologii (Prawosławne Seminarium Duchowne oraz Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie). laureat wielu konkursów wokalnych.
Jego działalność obejmuje  koncerty, projekty operowe, pedagogikę oraz pracę z zespołami wokalnymi. Oprócz muzyki klasycznej, specjalizuje się w wykonawstwie muzyki cerkiewnej różnych okresów oraz słowiańskiej muzyki ludowej. Zainteresowania związane z ikonografią: liturgia bizantyjska, ikona.
 Vitali Michalczuk, absolwent Prawosławnego Seminarium Duchownego, ChAT, archeologii i doktorant filozofii na UW. Prowadzi zajęcia w Instytucie Filozofii i na wydziale Artes Liberales. Jego pasją jest filozofia starożytna, myśl patrystyczna, a także kultura i sztuka bizantyjska.
 Michał Płoski, ikonograf, autor tekstów do miesięcznika “Więź” i radomskiego “Miesięcznika Prowincjonalnego”. Napisał książkę “Mała cisza”. Mieszka w Kielcach. Na zboczu Szczytniaka w Paśmie Jeleniowskim wybudował drewnianą chatę i spędza tam z żoną każdą wolną chwilę. Mówi, że pisanie ikon to dla niego “proste zajęcie” i, że przez tę pracę dokłada swoją cegiełkę do pojednania i dialogu ekumenicznego. To jest również jego sposób na propagowanie duchowości Wschodu i teologii ikony.
Elżbieta Jackowska – Kurek, aktywna, doświadczona malarka ikon. Stworzyła autorski program nauczania sztuki ikony, mentorka, społecznik, kuratorka wystaw. Organizatorka i kreatorka wydarzeń kulturalnych jak też wyjazdów studyjnych śladami ikon. Współpracowała z wieloma ikonografamiz których najbardziej ceni sobie Amirana Goglidze z Gruzjii i Georgija Jakovleva z Litwy. Od ponad dwudziestu lat prowadzi swoją pracownię w Warszawie.  Prezes fundacji IKONA DZIŚ. Współtwórca i prowadząca Akademię Ikony. Autorka artykułów o ikonie i roli ikonografa we współczesnym świecie. Brała udział w sesjach i konferencjach o ikonie, między innymi IKONA DZIŚ w 2008 r w Warszawie. Od ponad 10 lat organizuje autorskie sesje z wykładami zaproszonych gości w ramach Akademii Ikony. Jej ikony znajdują się w świątyniach, muzeach, galeriach i kolekcjach prywatnych w  Polsce, w Anglii, w Gruzji, na Litwie, w Szwecji, Francji, w Australii, w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Prowadzi warsztaty pisania ikon w ramach Akademii Ikony w Kościele Środowisk Twórczych pp. św. Andrzeja Apostoła i św. Brata Alberta w Warszawie oraz w innych ośrodkach.