Polityka prywatności

Polityka prywatności

Akademia Ikony jest  projektem fundacji IKONA DZIŚ.

Dziękujemy za każde wsparcie! Wpłat można dokonywać na konto fundacji z dopiskiem “na cele statutowe”

Więcej o fundacji:

www.ikonadzis.org

Polityka prywatności

Polityka Prywatności fundacji IKONA DZIŚ

Fundacja IKONA DZIŚ przestrzegając przepisów prawa i dobrych obyczajów przedstawia Państwu informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych wymagane Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. (Dz. U. 2018, poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

 1. Administratorem danych osobowych jest fundacja IKONA DZIŚ z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pod Lipą 2/6, 00-798, wpisana do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000549483, w zależności od czynności podjętych przez właściciela danych osobowych może zbierać następujące dane osobowe:
  a. adres poczty elektronicznej i IP osoby przesyłającej dane drogą elektroniczną;
  b. imię, nazwisko, adres, nr telefonu osoby podającej te dane do kontaktu.
 2. Dane osobowe mogą być przetwarzane, w zależności od czynności podjętych przez właściciela tych danych na podstawie:
  a. art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda na przetwarzanie danych osobowych w przypadku kontaktu pocztą elektroniczną inicjowanego przez właściciela danych osobowych w celu umożliwienia dwustronnego kontaktu;
  b. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – niezbędność do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz po zawarciu umowy w celu wykonywania umowy;
  c. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Finansującego oraz Partnerów w postaci utrzymywania kontaktu i wymiany informacji o działaniach objętych celami działalności.
 3. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich oraz nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne do nawiązania kontaktu oraz dokonania innych czynności na żądanie osoby, której dotyczą dane.
 5. Dane osobowe, podane w trybie ust. 3 powyżej, będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia roszczeń.
 6. Dane osobowe mogą zostać przekazane do odbiorców: współpracowników fundacji IKONA DZIŚ, podmiotów świadczących na rzez fundacji IKONA DZIŚ obsługę informatyczną, księgową, prawną, doradczą tylko w celu realizacji celów podania danych osobowych.
 7. Powiadamia się o prawie do żądania od fundacji IKONA DZIŚ (kontakt na adres: studiumikony@gmail.com) dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych, o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Powiadamia się o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.